Публічна оферта

Редакція від 1 березня 2024 року

Київ, Україна

Даний документ, положення якого викладені нижче, є публічною офертою. Відповідно до положень ст.ст. 633, 641
Цивільного кодексу України.

Згідно ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, акцептом даної Оферти, що прирівнюється до укладення
договору, є вчинення дій передбачених пунктом 2.2. даної Оферти.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕКСТЕЙДЖ ЮА» – код ЄДРПОУ 45376798, (надалі – Компанія або
Виконавець), яка належним чином зареєстрована відповідно до законодавства України, пропонує (публічна оферта)
необмеженому колу осіб укласти публічний договір про надання послуг на зазначених нижче умовах:

1. Термінологія і скорочення

1.1. Термінологія, яка використовується в цьому Договорі, означає наступне:

1.1.1. Авторизація – процес аналізу програмної частини Веб-сайту введених Користувачем Аутентифікаційних
даних, за результатами якого визначається наявність права доступу до Особистого кабінету і Сервісів Веб-сайту.

1.1.2. Акцепт – повне й беззастережне прийняття Користувачем умов цієї Оферти, шляхом повної або часткової
оплати вартості послуг Компанії чи залишення Заявки Користувача на Веб-сайті Компанії.

1.1.3. Аутентифікаційні дані – унікальний ідентифікатор Користувача, який використовується для доступу до
Особистого кабінету. До Аутентифікаційних даних належать адреса електронної пошти Користувача та пароль.

1.1.4. Веб-сайт – сукупність програмних і апаратних засобів з унікальною адресою в мережі Інтернет, в
доменній зоні https://backstage.space/
разом з інформаційними ресурсами певної текстової, графічної або звукової форми, що
перебувають в розпорядженні Компанії і забезпечують доступ юридичних та фізичних осіб до цих інформаційних
ресурсів та інших інформаційних послуг через мережу Інтернет.

1.1.5. Договір – публічний договір, який укладається між Компанією та Користувачем шляхом Акцепту Оферти, і є
договором приєднання, який може бути укладений лише шляхом приєднання Користувача до запропонованого Компанією
Договору в цілому.

1.1.6. Доступ до Заходу – електронний лист, сформований Компанією, що містить реквізити доступу до
конкретного Заходу (URL, код доступу), що надає Користувачеві право брати участь в обраному ним Заході. Доступ
до Заходу можливий так само за допомогою використання Особистого кабінету Користувача.

1.1.7. Законодавство – означає положення чинного законодавства України, які застосовуються до цього Договору.

1.1.8. Захід – тематичні курси, тренінги, семінари, конференції, майстер-класи, лекції, в форматі вебінару
або онлайн-консультації та інші подібні дистанційні Заходи або їх записи, які організовує Компанія чи до яких
надає доступ за допомогою сервісів Веб-сайту.

1.1.9. Заявка – волевиявлення Користувача брати участь в конкретному Заході, оформлене за допомогою Веб-сайту
Компанії, офіційних соціальних мереж Компанії або по телефону чи шляхом листування через електронну пошту або
мобільні месенджери із Представником Компанії, в порядку, встановленому Офертою.

1.1.10. Інтернет-сторінка (HTML-сторінка) – сторінка Веб-Сайту, сукупність інтегрованих програмно-апаратним
способом інформаційних матеріалів, включно з текстовими, графічними, призначені для публікації даних в мережі
Інтернет як складова частина Веб-сайту.

1.1.11. Організатор Компанія або Виконавець – ТОВ “БЕКСТЕЙДЖ ЮА”.

1.1.12. Представник Компанії – співробітник Компанії чи будь-яка особа, яка уповноважена вчиняти дії від
імені Компанії та в інтересах Компанії.

1.1.13. Контент Веб-сайту – результати інтелектуальної діяльності і прирівняні до них засоби
індивідуалізації, в тому числі: літературні твори, тексти, лекції, виступи, промови, комп’ютерні програми,
програми та додатки для мобільних телефонів, аудіовізуальні твори (відеокурси, інфографіка, фонограми,
зображення, товарні знаки і знаки обслуговування, комерційні позначення і фірмові найменування, логотипи,
гіпертекстові посилання, їх фрагменти, інформація, віджети) та інші об’єкти, що розміщуються на Веб-сайті.

1.1.14. Контент Заходу – вся інформація, яка становить зміст сеансу окремого Заходу, в тому числі
лайф-стріми, файли з даними, тексти, комп’ютерне програмне забезпечення, звукові файли, фото-, відео- та інші
зображення, включно з новоствореними із використанням Веб-сайту.

1.1.15. Користувач – особа, яка Акцептувала Оферту та отримала доступ до Контенту Заходу.

1.1.16. Лектор – фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа, яка є автором Заходу.

1.1.17. Несанкціонований доступ – використання Аутентифікаційних даних користувача третьою особою.

1.1.18. Обліковий запис – Аутентифікаційні дані та особисті дані Користувача, що зберігаються на серверах
Веб-сайту.

1.1.19. Особистий кабінет – розділ Веб-сайту, створений за допомогою програмних можливостей Веб-сайту
внаслідок отримання Компанією облікового запису, що містить Особисті дані Користувача.

1.1.20. Особисті дані – достовірна, повна і актуальна інформація, яка дозволяє Компанії провести процедуру
авторизації Користувача, добровільно і безоплатно розміщується Користувачем чи Компанією на Особистій
сторінці. Ця інформація надається Користувачем під час процедури реєстрації на Веб-сайті, може містити ім’я,
логін, адресу електронної пошти та інші відомості, які Користувач визнає за необхідне повідомити про себе.

1.1.21. Оферта – пропозиція Компанії укласти з нею публічний договір, адресована необмеженому колу осіб,
відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України.

1.1.22. Послуга – надання Компанією, всім зацікавленим особам, послуг із забезпечення доступу до віртуальних
класів, освітніх ресурсів, освітніх послуг у галузі інформаційних технологій, у тому числі шляхом надання
доступу до публічних освітніх, наукових та інформаційних ресурсів у мережі Інтернет.

1.1.23. Платіжна система – платіжна організація, учасники платіжної системи та сукупність відносин, що
виникають між ними під час проведення переказу коштів від користувачів на рахунок Компанії за Заходи, доступні
для придбання на Веб-Сайті.

1.1.24. Реєстрація Користувача – встановлена Компанією процедура внесення в базу зареєстрованих Користувачів,
їхніх особистих даних та/або іншої інформації про Користувача з метою ідентифікації Користувача.

1.1.25. Сервіси Веб-Сайту – функціональні можливості Веб-сайту, призначені для використання відвідувачами та
Користувачами.

2. Предмет договору

2.1. Цей Договір є офіційною публічною пропозицією (офертою), і містить всі істотні умови надання Компанією,
всім зацікавленим особам, послуг із забезпечення доступу до віртуальних класів, освітніх ресурсів, освітніх
послуг у галузі інформаційних технологій, у тому числі шляхом надання доступу до публічних освітніх, наукових
та інформаційних ресурсів у мережі Інтернет.

2.2. Факт здійснення повної або часткової оплати вартості послуг Компанії або реєстрація Користувача на
Веб-сайті, є повним і беззастережним Акцептом (прийняттям) умов цієї Оферти.

2.3. Розклад, кількість і тривалість Заходів, опублікованих на Веб-сайті, а також вартість Заходів та інші
істотні обставини з проведення Заходів можуть публікуватися на Веб-сайті в режимі реального часу.

2.4. Користувач погоджується з тим, що умови цієї Оферти в майбутньому можуть бути змінені Компанією через
розміщення чинної редакції цієї Оферти на Веб-сайті. У разі незгоди Користувача з новими (зміненими) умовами
оферти, Компанія залишає за собою право заблокувати або скасувати Обліковий запис Користувача.

3. Реєстрація Користувача

3.1. Надання Користувачеві Послуги можливе за умови реєстрації Користувача на Веб-сайті та реєстрації
Користувача в особистому кабінеті.

3.2. Реєстрація Користувача на Веб-сайті здійснюється шляхом заповнення реєстраційної форми на Веб-Сайті. Під
час заповнення реєстраційної форми, Користувач вказує імʼя, діючу адресу електронної та номер телефону.
Реєстрація Користувача на Веб-сайті безоплатна та добровільна. За згодою Користувача Реєстрація Користувача
може бути здійснена Представником Компанії, шляхом повідомлення Представнику Компанії необхідної для
реєстрації інформації.

3.3. Після успішної реєстрації Користувача на Веб-сайті, Компанія приймає на себе права та обов’язки перед
Користувачем, зазначені в цьому Договорі.

3.4. Користувач зобов’язаний повністю ознайомитися з умовами цього Договору до моменту Акцепту Оферти.

3.5. Після реєстрації Користувача на Веб-сайті та оплати Користувачем вартості послуг, Компанія, не пізніше
ніж в день початку Заходу, надсилає Користувачу електронний лист із інструкціями щодо реєстрації Користувача в
особистому кабінеті та кнопкою-гіперпосиланням “Реєстрація”. Натиснувши кнопку “Реєстрація” Користувач буде
перенаправлений в особистий кабінет. Доступ до особистого кабінету надається безстроково.

3.6. Якщо Користувач купує Послуги повторно, Компанія надає доступ Користувачам до Заходу вже через раніше
зареєстрований особистий кабінет.

3.7. Користувач не має права передавати свої логін і пароль третім особам і несе повну відповідальність за їх
збереження, самостійно обираючи спосіб зберігання. Якщо Користувач не довів протилежне, будь-які дії, вчинені
з використанням його логіна і пароля, вважаються вчиненими Користувачем з усіма наслідками, які цього
випливають.

3.8. Користувач несе відповідальність за збереження в конфіденційності свого пароля. Якщо Користувачем
виявлені факти несанкціонованого доступу до свого облікового запису, він зобов’язується в найкоротші терміни
повідомити Компанію про цю обставину.

3.9. Компанія ніколи не вимагає надання Користувачем будь-якого номеру або пін-коду банківської картки. У
випадку появи таких запитів (на Веб-сайті або у вигляді електронних повідомлень) Користувачеві слід негайно
припинити використання Веб-сайту та повідомити про це Компанію.

3.10. Компанія ніколи не направляє Користувачеві електронних запитів із проханням вказати, підтвердити або
будь-яким іншим чином повідомити Компанії вказаний Користувачем під час реєстрації пароль.

3.11. У разі втрати Користувачем Аутентифікаційних даних для доступу до Особистого кабінету або за
необхідності зміни адреси електронної пошти, номеру телефону, вказаних Користувачем під час реєстрації на
Веб-сайті, відновлення чи заміна відповідних даних може бути здійснена Компанією за письмовим запитом.

4. Права і обов’язки Користувача

4.1. Права Користувача:

4.1.1. Користувач має право обрати Захід відповідно до своїх потреб та навичок.

4.1.2. Користувач має право отримати Послуги відповідно до умов цього договору.

4.1.3. Користувач має право використовувати Веб-сайт, зокрема через отримання розміщеної на Веб-сайті
інформації про Заходи, а також через отримання можливості брати участь в Заходах, оформивши Заявку та
здійснивши дії, передбачені Компанією.

4.1.4. Користувач має право відмовитися від участі в Заході після Реєстрації та здійснення оплати участі в
Заході тільки в випадку обґрунтованої (поважної) причини такої відмови, в термін не пізніше початку третього
заняття. В цьому випадку повернення сплачених Користувачем грошових коштів проводиться Компанією.

4.1.5. Не передбачено повернення сплачених грошових коштів, у випадку придбання Користувачем запису Заходу.

4.1.6. Користувач-фізична особа користується всіма правами споживача відповідно до чинного Законодавства, що
регулює такі стосунки.

4.2. Обов’язки Користувача:

4.2.1. Користувач зобов’язаний надавати достовірну інформацію про себе в процесі реєстрації Користувача на
Веб-сайті та реєстрації Користувача в Особистому кабінеті.

4.2.2. Користувач зобов’язується не відтворювати, не повторювати, не копіювати, не продавати, а також не
використовувати в будь-яких цілях інформацію і матеріали, які стали йому доступні на Веб-сайті та/або під час
Заходу, за винятком їх особистого використання.

4.2.3. Користувач зобов’язаний заходити в Особистий кабінет під своїм обліковим записом одночасно тільки з
одного пристрою (персонального комп’ютера, планшета тощо).

4.2.4. Користувач зобов’язується ознайомитися зі змістом, умовами реєстрації Користувача на Веб-сайті та
реєстрації Користувача в Особистому кабінеті, порядком проведення Заходів, а також з додатковими вимогами, що
пред’являються Компанією до заповнення реєстраційної форми на Веб-Сайті.

4.2.5. Користувач зобов’язується оплатити Послуги в повному обсязі самостійно або через третіх осіб. Після
такої оплати у Користувача з’являється право брати участь у Заходах.

4.3. Користувач під час використання Веб-сайту не має права:

4.3.1. Розміщувати на Сайті та/або направляти будь-куди через та/або за допомогою Веб-сайту та/або чатів
Заходу (завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати, надавати доступ або іншим чином використовувати
будь-яку інформацію, в тому числі посилання на неї) будь-які матеріали наступного характеру що:

(1) порушують чинне Законодавство, норми міжнародного права; містять погрози, наклеп або образу;
дискредитують інших осіб; порушують права громадян на приватне життя або публічний порядок; носять
непристойний характер або містять нецензурну лексику, порнографічні зображення і тексти або сцени сексуального
характеру, насильства, з участю неповнолітніх та без неї; містять сцени жорстокого поводження з тваринами;
містять опис засобів і способів суїциду, будь-яке підбурювання до його здійснення або до вчинення дій, що
несуть загрозу життю і (або) здоров’ю, в тому числі до заподіяння шкоди своєму здоров’ю;

(2) порушують тією чи іншою мірою честь, гідність і ділову репутацію, права й охоронювані законом інтереси
інших осіб, у тому числі права неповнолітніх;

(3) сприяють або містять заклики до розпалювання релігійної, расової або міжнаціональної (етнічної)
ворожнечі, містять спроби розпалювання ворожнечі або заклики до насильства, пропагують фашизм чи ідеологію
расової переваги, інші соціальні патології;

(4) містять екстремістські матеріали, пропагують злочинну діяльність або містять поради, інструкції або
настанови щодо здійснення злочинних дій;

(5) містять інформацію обмеженого доступу, в тому числі, але не обмежуючись, державною та комерційною
таємницею, інформацією про приватне життя третіх осіб;

(6) містять рекламу або описують привабливість вживання наркотичних речовин, в тому числі «цифрових
наркотиків» (звукових файлів, що впливають на мозок людини за рахунок «бінауральних ритмів»), інформацію про
поширення наркотиків, рецепти їх виготовлення і поради із вживання;

(7) мають шахрайський характер;

(8) містять негативну інформацію, здатну завдати шкоди здоров’ю та/або розвитку будь-яких осіб;

(9) спонукають інших осіб на протиправну поведінку, яка тягне за собою кримінальну, адміністративну,
цивільно-правову та іншу відповідальність або будь-яким чином порушує норми чинного законодавства. Будь-які
дії Користувача, які, на думку Компанії, обмежують права іншого Користувача або їх вчинення не допускаються.

4.3.2. Розміщувати на Веб-сайті, в чатах учасників Заходів і направляти через/за допомогою Веб-сайту
матеріали, які є рекламою будь-яких товарів або послуг.

4.3.3. Реєструватися від імені або замість іншої особи.

4.3.4. Вводити в оману щодо своєї особи, використовуючи логін і пароль іншого зареєстрованого Користувача.

4.3.5. Спотворювати інформацію про себе.

4.3.6. У будь-якому вигляді, у тому числі, але не обмежуючись, обманом, зловживанням довірою, злим умислом,
намаганням отримати доступ до логіна та пароля іншого Користувача.

4.3.7. Здійснювати незаконний збір та обробку персональних даних інших осіб.

4.3.8. Розміщувати будь-яку інформацію, яка на думку Компанії є небажаною, не відповідає цілям Веб-сайту,
обмежує інтереси інших осіб або з інших причин є небажаною для розміщення на Веб-сайті.

4.3.9. Використовувати ботів, «програми-павуки», «програми-скрапери» та інші автоматизовані засоби для
доступу до Веб-сайту.

4.3.10. Здійснювати дії, які несуть або можуть нести надмірне або непропорційно велике навантаження на
інфраструктуру Веб-сайту, які можуть перешкоджати його правильній роботі.

4.3.11. Копіювати, відтворювати, змінювати, створювати похідні роботи, поширювати або публічно відтворювати
будь-який контент Заходу та Веб-сайту, програмний код, який є частиною Веб-сайту або послуг, пропонованих на
Веб-сайті, без попередньої письмової згоди Компанії і відповідної третьої сторони.

4.3.12. Здійснювати дії, спрямовані на обхід заходів, які Компанія може використовувати для запобігання або
обмеження доступу до Заходу або будь-якої частини Веб-сайту, включно з пристроями, які запобігають або
обмежують використання або копіювання будь-якого матеріалу або накладають обмеження на використання Веб-сайту
або матеріалу Заходу, що міститься в ньому.

4.3.13. Поширювати спам-повідомлення, та/або іншу небажану інформацію.

4.3.14. Намагатися втрутитися або поставити під загрозу цілісність Веб-сайту або його безпеку, розшифрувати
будь-який трансфер з/в сервер, який обслуговує Веб-сайт.

4.3.15. Завантажувати невірні дані, віруси або інші шкідливі програми на Веб-сайт або через нього.

4.3.16. Збирати або зберігати особисті дані третіх осіб, використовуючи технології або засоби, що
відрізняються від тих, які використовуються або можуть використовуватися на Веб-сайті.

4.3.17. Формувати (висловлювати) попит або пропозицію і досягати згоди про виконання робіт, в результаті яких
або в процесі яких буде використовуватися зміст, який є незаконним, шкідливим, наклепницьким, ображає мораль,
демонструє (або пропагує) насильство і жорстокість, порушує права на інтелектуальну власність, пропагує
ненависть та/або дискримінацію людей за расовими, етнічними, сексуальними, релігійними, соціальними ознаками,
що містить образу на адресу будь-яких осіб або організацій, що містить елементи (або пропагує) порнографію,
дитячу еротику, є рекламою (чи пропагандою) послуг сексуального характеру (в тому числі під виглядом інших
послуг), роз’яснює процедуру створення, виготовлення, поширення, іншого використання наркотичних речовин або
їх аналогів, вибухових речовин або інших видів зброї.

4.3.18. Порушувати права третіх осіб.

4.3.19. Видавати себе за іншу людину або представника організації без достатніх на це прав, у тому числі
працівників Компанії, власника Веб-сайту та використовувати інші форми і методи незаконного представництва
інших людей в Інтернеті, а також вводити в оману інших Користувачів або Компанію.

4.3.20. Іншим чином порушувати норми чинного законодавства України.

4.3.21. Користувач несе відповідальність за будь-яку інформацію, повідомляє іншим Користувачами, а також за
будь-яку взаємодію з іншими Користувачами, яка здійснюється ним на свій ризик.

5. Права і обов’язки Компанії

5.1. Права Компанії:

5.1.1. Виконувати модифікації будь-якого програмного забезпечення Веб-сайту, припиняти роботу Веб-сайту при
виявленні значних несправностей, помилок і збоїв, а також з метою підтримання і запобігання несанкціонованого
доступу до Веб-сайту.

5.1.2. Використовувати особисту інформацію Користувача, представлену останнім будь-яким способом, що не
суперечить законодавству.

5.1.3. Консультувати Користувача під час оформлення / підтвердження / оплати вартості участі в Заході / під
час проведення Заходу / після завершення Заходу, в тому числі самостійно зв’язуватися з Користувачем за
адресою електронної пошти або номером телефону в тому числі через мобільні месенджери, вказаним Користувачем
під час реєстрації на Веб-сайті та реєстрації в Особистому кабінеті.

5.1.4. У будь-який час змінювати умови цієї оферти в односторонньому порядку, без попереднього повідомлення
Користувача, через публікацію змін на Веб-сайті, не пізніше 3-х робочих днів з дня прийняття / внесення таких
змін.

5.1.5. Доручати або іншим способом передавати свої права та обов’язки, що випливають з відносин Компанії з
Користувачем, третім особам за умови дотримання передбачених Законодавством прав та інтересів Користувача.

5.1.6. У разі порушення Користувачем умов цієї оферти Компанія має право блокувати особистий кабінет
Користувача або іншим чином обмежити доступ до Заходу з направленням повідомлення на електронну адресу або без
такого повідомлення.

5.2. Обовʼязки Компанії:

5.2.1. За умови акцепту Оферти та виконання Користувачем умов даного Договору, надати Замовнику доступ до
обраного ним Заходу.

5.2.2. Компанія повинна інформувати Користувача про факт здійснення успішної оплати вартості участі в Заході.
Фактом того, що Користувач поінформований, є факт відправлення електронного листа на адресу електронної пошти,
вказану Користувачем під час реєстрації на Веб-сайті, який містить відповідну підтверджуючу інформацію.

5.2.3. Компанія не зобов’язана проводити оновлення та / або поліпшення та / або вдосконалення і / або
будь-яку іншу зміну роботи Веб-сайту. Компанія залишає за собою право в будь-який час і з будь-якої причини
змінювати або припиняти, або призупиняти роботу Веб-сайту, щоб визначити можливості і обмеження використання
Веб-сайту, а також вводити і змінювати порядок використання Веб-сайту.

5.2.4. Компанія несе відповідальність за зберігання і обробку персональних даних Користувача, забезпечує
конфіденційність цих даних в процесі їх обробки відповідно до умов цього Договору, Політикою конфіденційності
та захисту персональних даних Компанії відповідно до умов розділу 8 цього Договору, а також відповідно до
чинного Законодавства.

5.2.5. Компанія не несе відповідальності за розголошення інформації, наданої Користувачем на сторінках
Веб-сайту в загальнодоступній формі.

6. Умови надання доступу до Заходу

6.1. Користувач отримує доступ до Заходу за наявності у нього технічної можливості скористатися цим доступом.

6.2. Компанія має право змінити веб-інтерфейс Заходу і програмне забезпечення Заходу, а також змінювати
вимоги технічного і програмного забезпечення, які повинні використовуватися Користувачем для отримання Послуг.
У разі всіх і будь-яких із зазначених змін цей Договір буде діяти щодо таких змін за винятком випадків, коли
Компанією прямо повідомлено про інше.

6.3. Інформація про конкретні Заходи та/або функціональний склад конкретних Заходів, про умови надання
доступу до Заходів та/або про безоплатний характер проведення Заходів, специфікація вимог та/або рекомендації
з технічного забезпечення для доступу до Заходів, інші відомості або вимоги, які повинні та/або можуть бути
повідомлені Користувачеві відповідно до цього Договору або вимог Законодавства, вважаються наданими
Користувачеві належним чином, якщо зазначені відомості:

6.3.1. опубліковані на Веб-сайті Компанії;

6.3.2. доведені до відома Користувача під час укладання Договору в тексті Договору;

6.3.3. доведені до відома Користувача за допомогою електронних повідомлень, надісланих на електронну пошту
Користувача, зазначену ним під час реєстрації на Веб-сайті;

6.3.4. надруковані в рекламних та інформаційних матеріалах Компанії;

6.3.5. доведені до відома Користувача під час його звернення за контактними адресами і телефонами Компанії;

6.3.6. доведені до відома Користувача шляхом листування в мобільних месенджерах зі номером Користувача
вказаним при реєстрації на Веб-сайті;

6.3.7. доведені до відома Користувача Представником Компанії по телефону;

6.3.8. доведені до відома Користувача іншими способами, доступними Компанії, в тому числі через засоби
масової інформації (рекламу).

6.5. Участь у Заході підтверджується виконанням і кінцевої послідовності дій, а саме:

6.5.1. Реєстрації Користувача на Веб-сайті, що полягає у:
– натисканні (кліком) на інформаційне вікно
обраного Заходу;
– переході на сторінку зазначеного Заходу на Веб-сайті;
– заповненні реєстраційної
форми на Веб-сайті;
– натисканні кнопки “Записатися”.

6.5.2. Реєстрація Користувача може бути здійснена Представником Компанії, шляхом повідомлення Представнику
Компанії необхідної для реєстрації інформації по телефону чи шляхом листування через електронну пошту або
мобільні месенджери. В такому випадку Представник Компанії самостійно вносить, повідомлені Користувачем
необхідні дані, в базу для подальшого надання Послуг.

6.5.3. Внесенням оплати за участь в Заході. Оплата здійснюється протягом 30 (тридцяти) днів з моменту подачі
Заявки, але, в будь-якому випадку, не пізніше початку Заходу.

6.5.4. Реєстрації Користувача в особистому кабінеті, що полягає у:
– натисканням (кліком) на кнопку
“Реєстрація”, яка міститься в електронному листі, що Компанія направляє Користувачу не пізніше ніж в день
початку Заходу;
– переході на сторінку реєстрації Особистого кабінету;
– натисканням (кліком) на кнопку
“Відправити”, для переправлення в зареєстрований Особистий кабінет Користувача.

Якщо Користувач купує Послуги повторно, він отримує доступ до Заходу через раніше зареєстрований особистий
кабінет.

6.6. У разі, якщо після завершення процедури оплати вартості участі в Заході, але в жодному разі не пізніше
дня початку Заходу, Користувач з тієї чи іншої причини не отримав Доступ до Заходу, йому необхідно звернутися
в службу підтримки Компанії за контактним номером телефону чи адресою електронної пошти Компанії, що зазначені
на Веб-сайті.

6.7. Компанія залишає за собою право анулювати участь Користувача в Заході, при цьому Компанія не зобов’язана
повертати внесену плату в разі порушення Користувачем правил поведінки на Заході. Зазначеними порушеннями є
публікація Користувачем в коментарях або іншим чином в ході Заходу інформації, забороненої п. 4.3.1 цього
Договору, в тому числі розпалює міжнаціональні конфлікти, що містить нецензурні вислови або іншим чином
ображає інших учасників Заходу або Лектора, публікація інформації, яка не стосується тематики заходу або
публікація рекламної інформації.

6.8. Компанія залишає за собою право анулювати участь Користувача в Заході в разі встановлення факту передачі
їм реквізитів для участі в Заході третім особам, в тому числі через публікації у відкритому доступі
індивідуального посилання (URL) для участі Користувача в цьому Заході, поширення Користувачем інформації та
матеріалів, отриманих ним у зв’язку з участю в Заході. Використання інформації та матеріалів допускається
тільки в особистих цілях і для особистого користування Користувача. Доступ Користувача для участі в Заході
забезпечується не більше ніж для одного глядача за кожним індивідуальним посиланням.

6.9. Веб-сайт Компанії може містити посилання на інші ресурси мережі Інтернет. Акцептуючи Оферту, Користувач
погоджується, що Компанія не несе жодної відповідальності за доступність цих ресурсів і за їх контент, а також
за будь-які наслідки, пов’язані з використанням контенту цих ресурсів.

7. Ціна, порядок і форма розрахунків

7.1. Розрахунки за надання Користувачеві доступу до Заходів здійснюються безпосередньо між Користувачем та
Компанією.

7.2. Вартість Послуг повідомляється Користувачеві в телефонному режимі та / або шляхом направлення Компанією
електронного повідомлення.

7.3. Вартість Послуг може встановлюватись Компанією в іноземній валюті.

7.4. Користувач здійснює оплату Компанії за Послуги у вигляді 100% передоплати в українських гривнях згідно
курсу встановленим Національним банком України на день виставлення Компанією рахунку Користувачу.

7.5. Правила участі в акціях та отримання знижок можуть бути розміщені на Веб-сайті окремо. У випадку
суперечностей між окремими положеннями правил акцій та отримання знижок і цією Офертою застосуванню
підлягатимуть положення правил акцій та отримання знижок.

7.6. Користувачі-нерезиденти здійснюють оплату в іноземній валюті, відповідно до виставленого Компанією
рахунку. Будь-які банківські комісії, що стягуються обслуговуючим Користувача банком або
банками-кореспондентами, сплачуються Користувачем.

7.7. Спосіб оплати визначається Компанією і доводиться до відома Користувача через надсилання електронного
повідомлення або іншим обраним Компанією способом.

7.8. Компанія має право надавати один або кілька варіантів методів оплати. Компанія має право в будь-який час
і на свій розсуд змінювати/видаляти будь-які методи оплати без будь-якого повідомлення і внесення змін до
цього Договору.

7.9. При обраному методі оплати платіжною карткою Користувач вказує інформацію, пов’язану з платіжними
картками, а саме: номер карти, термін дії, CVC / CVV-код і ім’я власника платіжної картки та дає згоду
Компанії Платіжній Системі на обробку своїх персональних і платіжних даних, що стосуються переказу грошових
коштів за обраний Захід.

7.10. Вибравши і підтвердивши метод оплати, Користувач уповноважує Компанію/Платіжну систему списати з
вказаної ним платіжної картки / банківського рахунку, через обраний спосіб оплати, повну вартість Послуг,
включно з комісією, відповідною націнкою за переказ коштів, сумою можливої конвертації і курсової різниці, які
будуть застосовані до проведення оплати, а також уповноважує зазначених осіб використовувати платіжні та
персональні дані для: (а) оплати вартості участі в Заході, (б) обробки повернення платежів, якщо це необхідно,
та (в) для інших цілей, необхідних для виконання умов цього Договору. Користувач повністю усвідомлює і
погоджується з тим, що на момент оплати Компанії невідомий розмір додаткових витрат за обробку платіжних
транзакцій.

7.11. Компанія має право запросити у Користувача, а Користувач зобов’язується надати банківську виписку для
вирішення суперечливих фінансових питань, пов’язаних з оплатою вартості Послуг, з поверненням коштів у
випадках, передбачених Законодавством, а також для вирішення інших суперечливих фінансових питань.

7.12. Під час створення/оформлення заявки кошти на платіжній картці можуть блокуватися з подальшим їх
списанням. Списання коштів з платіжної картки може відбуватися Компанією. Користувач зобов’язується вжити всіх
заходів для того, щоб списання коштів з платіжної картки було можливим і доступним в будь-який час Компанією
(наприклад, всі обмеження і ліміти банку-емітента для здійснення оплати повинні бути зняті Користувачем до
моменту фактичного списання коштів з рахунку).

7.13. Днем оплати вважається день надходження грошових коштів на банківський рахунок Компанії.

7.14. У разі, якщо Захід не відбудеться з вини Компанії, грошові кошти, отримані Компанією від Користувача в
якості оплати участі в такому Заході, підлягають поверненню Користувачеві протягом 30 днів з дати скасування
Заходу або можуть бути зараховані в рахунок оплати іншого Заходу або бути збережені Компанією для придбання
Користувачем послуг майбутньому, за вибором та згодою Користувача.

8. Персональні дані

Беручи до уваги те, що під час укладення цього Договору Компанії стають відомі персональні дані Користувача,
з метою дотримання положень Законодавства, Користувач, приєднуючись до цього Договору (акцептуючи Оферту),
підтверджує, що він ознайомлений з Політикою конфіденційності та захисту персональних даних Компанії, текст
якої розміщений на Веб-сайті Компанії за адресою: https://backstage.space/terms-and-conditions
,
повністю усвідомлює свої права і обов’язки, що випливають з цієї Політики та Законодавства, гарантії, що
надаються Компанією, і відповідальність Компанії та Користувача, що випливає з цієї Політики, і приймає умови
цієї Політики.

9. Права інтелектуальної власності

9.1. Контент Веб-сайту, Особистого кабінету і контент Заходів є інтелектуальною власністю Компанії або
використовується нею на підставі належним чином оформленої згоди третіх осіб і підлягає охороні відповідно до
Законодавства. Поширення Користувачем будь-яким способом отриманої на Заході інформації в комерційних цілях
без отримання прямої згоди Компанії на такі дії забороняється.

9.2. Надання Користувачеві доступу до сторінок Веб-сайту не означає, що Користувачеві надається будь-яка
ліцензія на використання об’єктів інтелектуальної власності Компанії. Всі права, крім явно наданих
Користувачеві цим Договором, зберігаються за Компанією.

9.3. Будь-яке програмне забезпечення, доступне на Веб-сайті для завантаження, є об’єктом інтелектуальної
власності Компанії та / або її партнерів.

10. Відповідальність сторін

10.1. Розмір відповідальності Компанії за цим Договором обмежений через встановлення граничної суми збитків,
що підлягають відшкодуванню. Така гранична сума збитків в будь-якому випадку не може перевищувати вартість
участі в Заході, який проводився з використанням Веб-сайту. Компанія не несе відповідальності за непрямі або
опосередковані збитки, упущену вигоду, втрату ділової репутації Користувача та інше.

10.2. Компанія не може нести відповідальності за достовірність, точність, повноту або якість будь-якої
інформації, що демонструється Лектором та/або третіми особами на Заході. Компанія не може підтримувати і не
може підтверджувати жодної інформації, що демонструється Лектором та/або третіми особами на Заході. Користувач
розуміє і погоджується, що, використовуючи Послуги, він може отримати інформацію, яка є суб’єктивною,
оціночною і має суперечливий характер.

10.3. Компанія не проводить перевірку і не може гарантувати повну відсутність неточностей в інформації, яку
демонструє Лектор, в зв’язку з чим не несе перед Користувачем відповідальності за будь-які помилкові та/або
недостовірні дані, так само, як і за заподіяну Користувачеві шкоду та/або збитки через наявність помилок або
неточностей в отриманій Користувачем інформації.

10.4. У разі, якщо Користувач з причин, не залежних від Компанії, не використовував своє право участі в
Заходах, то зобов’язання Компанії вважаються належним чином виконаними, в обумовленому обсязі і в термін, а
оплачені Користувачем кошти поверненню не підлягають.

11. Форс-мажор

11.1. Компанія та Користувач звільняються від відповідальності за порушення умов цього Договору, якщо вони
зумовлені обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами), що перешкоджають належному виконанню
цього Договору.

11.2. У цьому пункті термін «форс-мажорні обставини» означає виняткову подію чи обставину:
(1) яка
знаходиться поза контролем Компанії чи Користувача,
(2) проти якої Компанія чи Користувач не міг
обґрунтовано застосувати заходи перед тим, як укласти Договір,
(3) якої, після її виникнення, Компанія чи
Користувач не міг розумно уникнути або подолати.

11.3. Форс-мажорні обставини можуть включати, але не обмежуючись, виняткові події або обставини, перелічені
нижче, до тих пір, поки вони відповідають усім умовам (а) – (в) пункту 11.2. цього Договору:
– війна,
бойові дії (незалежно від того, оголошена війна чи ні), вторгнення, дії іноземних ворогів;
– заколот,
тероризм, революція, повстання, військова чи узурпована влада або громадянська війна;
– повстання,
заворушення чи безладдя в межах країни, страйк чи локаут окрім персоналу Сторін та (або) інших співробітників
Сторін та їх субпідрядників, перебої в роботі банківської системи України;
– природні катастрофи, такі як
землетрус, ураган, тайфун або вулканічна активність.

11.4. Компанія чи Користувач, що посилається на виникнення форс-мажорних обставин зобов’язаний довести, що
невиконання одним з них своїх зобов’язань за Договором спричинено форс-мажорними обставинами.

11.5. Виникнення форс-мажорних обставин має бути підтверджене відповідними документами, виданими
компетентними органами.

11.6. Термін виконання зобов’язань за цим Договором продовжується на термін дії обставин непереборної сили та
усунення їхніх наслідків.

11.7. Якщо форс-мажорні обставини продовжуються більше ніж 3 (три) місяці, цей Договір може бути розірваний
достроково з ініціативи будь-якої зі Сторін та за їх згодою або в судовому порядку.

11.8. Компанія та Користувач звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх
зобов’язань за цим Договором, якщо їх виконанню перешкоджає надзвичайна і невідворотна за цих умов подія
(непереборна сила), в тому числі, але не виключно: військових дій, заворушень чи саботажу; стихійних лих;
відключення електрики, інтернету або телекомунікацій; або державних обмежень. Термін виконання зобов’язань за
Договором відкладається відповідно до часу, протягом якого діяли такі обставини.

12. Порядок вирішення спорів

12.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань за цим Договором Сторона, чиє право порушено,
направляє письмову претензію (вимогу) іншій Стороні.

12.2. Всі претензії (скарги) Користувача до Компанії щодо отримання Послуг повинні направлятися Користувачем
на адресу електронної пошти Компанії, вказану на Веб-сайті, у вигляді відсканованої копії, з обов’язковою
наступною відправкою оригіналу претензії (скарги) на поштову адресу Компанії, зазначену на Веб-сайті. Термін
розгляду претензії (скарги) користувача Компанією складає 15 (п’ятнадцять) календарних днів з моменту
отримання претензії (скарги), після закінчення якого Компанією приймається одне з таких рішень: (а) про
незгоду з претензією (скаргою) і про відмову в її задоволенні; (б) про повну або часткову згоду з претензією
(скаргою) і про повне або часткове задоволення вимог Користувача.

12.3. Сторона, чиє право порушено, має право звернутися з позовом до суду відповідно до підвідомчості та
підсудності, встановленої вимогами чинного Законодавства.

13. Порядок направлення (надсилання) повідомлень

13.1. Повідомлення, претензії, запити, заяви і інші офіційні матеріали передаються Сторонами одна одній
наступним чином:

13.1.1. від Компанії Користувачеві – через направлення на адресу електронної пошти, вказану Користувачем під
час реєстрації на Веб-сайті;

13.1.2. від Користувача до Компанії – через направлення на адресу електронної пошти, вказану на Веб-сайті.
Письмові звернення, що направляються Користувачем на адресу Компанії, мають бути підписані Користувачем.
Письмові звернення, які не підписані Користувачем, Компанією до розгляду не приймаються.

14. Інші умови та застереження

14.1. Умови цієї Оферти діють до моменту відкликання / зміни Оферти Компанією.

14.2. Цей Договір може бути розірваний в будь-який момент за згодою Сторін.

14.3. Компанія має право розірвати цей Договір і припинити доступ Користувача до Послуг в разі порушення
Користувачем будь-якої з умов, визначених цим Договором.

14.4. У разі укладення цього Договору (акцепту цієї Оферти), розірвання договору в односторонньому порядку
однією зі Сторін проводиться через направлення відповідної письмової заяви іншою Стороною.

14.5. Приймаючи умови цієї Оферти, Користувач висловлює свою згоду на отримання інформації про всі інші
Заходи, доступ до участі в яких надає Компанія, незалежно від терміну дії цього Договору за умови того, що
така згода може бути відкликана Користувачем в будь-який момент через направлення відповідного звернення на
адресу Компанії.

14.6. Всі питання, не врегульовані цим Договором, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

14.7. Якщо ви безпосередньо контактуєте з Лектором, ви повинні бути обережні під час передачі тієї чи іншої
персональної інформації. Компанія не може контролювати дії лекторів щодо інформації, отриманої ними від інших
користувачів на Веб-сайті. Ви не повинні ділитися вашою електронною поштою або особистою інформацією про вас
заради вашої власної безпеки.

14.8. Компанія не наймає і не приймає на роботу лектора, і Компанія не несе відповідальності за взаємодію між
Лекторами і Користувачами. Компанія не несе відповідальності за суперечки, претензії, збитки, травми або
будь-яку шкоду, які можуть виникнути внаслідок або у зв’язку з поведінкою Лекторів або Користувачів.

14.9. Послуги і матеріали надаються на умовах “як є” і “як доступно”. Компанія не заявляє і не може
гарантувати відсутності помилок або точності наданих Послуг або їх матеріалів, а також в явному вигляді
відмовляється від будь-яких гарантій або умов (явних або таких, що маються на увазі), в тому числі гарантій
придатності для певної мети, правового титулу і непорушення прав інтелектуальної власності. Компанія не може
гарантувати, що ви отримаєте конкретні результати від участі в Заході. Участь у Заході здійснюється виключно
на ваш розсуд.

15. Відомості про Компанію

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕКСТЕЙДЖ ЮА»

Код ЄДРПОУ 45376798

Юр. адреса: вул.Дорогожицька,буд.3,корпус 14,офіс 721, м. Київ, 04112

Телефон: +380 73 535 3507

Адреса електронної
пошти: info@backstage.space